Regulamin konkursu Wakacje z Vifoldem

REGULAMIN KONKURSU

„Wakacje z Vifoldem”

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem i fundatorem Nagród w Konkursie ”Wakacje z Vifoldem” zwanego dalej „Konkursem”, jest Spółka TAN-VIET International SA z siedzibą w Łęgowie, przy ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000318068, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 583-10-21-906, REGON: 190928068, z kapitałem zakładowym 14.210.729,00 zł, wpłaconym w całości, zwanej dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 3 lipca 2020 roku o godzinie 09:00 i trwa do dnia 31 sierpnia 2020 roku do godziny 23:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na profilu prowadzonym przez Organizatora na stronie internetowej Facebook pod adresem https://www.facebook.com/VifonPolska/ , zwanej dalej „Stroną Konkursową”.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin dostępny jest na profilu prowadzonym przez Organizatora na stronie internetowej Facebook pod adresem https://www.facebook.com/VifonPolska/ oraz na stronie https://harmoniasmakow.pl/pl/i/Regulamin-konkursu-Wakacje-z-Vifoldem/44
 4. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej: „Uczestnikiem”, może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
 5. jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 6. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. „Zwycięzca” – Uczestnik Konkursu, którego Zadanie Konkursowe zostało wybrane przez Komisję Konkursu do Nagrody.
 8. Przedmiotem Konkursu jest wybór przez Organizatora, spośród wszystkich Zgłoszeń do Konkursu:
 9. 9 (dziewięciu) Zwycięzców Nagrody Głównej; 3 z pośród Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia do Konkursu poprzez serwis internetowy Facebook, 3 z pośród Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia poprzez serwis internetowy Instagram, 3 z pośród Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia poprzez serwis internetowy TikTok,
 10. 21 (dwudziestu jeden) Zwycięzców Nagrody Pocieszenia, 7 z pośród Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia do Konkursu poprzez serwis internetowy Facebook, 7 z pośród Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia poprzez serwis internetowy Instagram, 7 z pośród Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia poprzez serwis internetowy TikTok.
 11. Dokonując Zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od Zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 

 1. Zasady Konkursu
 2. Każdy Uczestnik wielokrotnie może dokonać Zgłoszenia do Konkursu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za Zwycięzcę, może otrzymać tylko jedną Nagrodę Główną. W przypadku wysłania przez danego Uczestnika kilku Zgłoszeń do Konkursu każde z nich będzie rozpatrywane odrębnie.
 3. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać wykonanie co najmniej jednego z niżej wskazanych Zadań Konkursowych polegających na:
  1. Zamieszczeniu na profilu Organizatora w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/VifonPolska/ komentarza ze zdjęciem pod postem konkursowym, przedstawiającego maskotkę Vifold na wakacjach.
  2. Zamieszczeniu zdjęcia/filmu/postu na własnym profilu Uczestnika prowadzonym w serwisie Instagram, przedstawiającego maskotkę Vifold na wakacjach, z oznaczeniem w poście hasztagu „#WakacjezVifoldem” oraz oznaczeniem profilu „Vifon Polska” prowadzonym przez Organizatora w serwisie Instagram pod nazwą @vifonpolska.
  3. Zamieszczeniu zdjęcia/filmu/postu na własnym profilu Uczestnika prowadzonym w serwisie TikTok, przedstawiającego maskotkę Vifold na wakacjach, z oznaczeniem w poście hasztagu „#WakacjezVifoldem” oraz oznaczeniem profilu „Vifon Polska” prowadzonym przez Organizatora w serwisie TikTok pod nazwą @vifonpolska.

Zdjęcia/filmy do Konkursu powinny być wysyłane w plikach o formacie wykorzystywanym w danym serwisie internetowym.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 2. dokonanie zakupu dowolnego produktu w sklepie internetowym Harmonia Smaków pod adresem harmoniasmaków.pl, wskutek tego otrzymanie maskotki Vifold dołączonej do każdego zamówienia,
 3. wysłanie Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z pkt II ust. 2 Regulaminu,
 4. podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Harmonia Smaków:
 • zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Konkursu, przez co Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie Wakacje z Vifoldem i na warunki uczestnictwa określone w Regulaminie Konkursu oraz oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji nieograniczonej terytorialnie i czasowo na zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie przesłanych materiałów na polach eksploatacji wskazanych w pkt. II ust. 7 Regulaminu Konkursu”;
 • zaakceptowanie oświadczenia o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, na potrzeby mojego Udziału w Konkursie, przeprowadzenia Konkursu, wytypowania Zwycięzców Konkursu przez Organizatora”;
 1. wysłanie wiadomości e-mail na adres facebook@vifon.pl , obejmującej:
 • w treści wiadomości podanie: imienia nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail Uczestnika,
 • Informację, w którym serwisie (Facebook, Instagram, TikTok) Uczestnik dokonał Zgłoszenia do Konkursu,
 • zamieszczone w ramach Konkursu zdjęcie/film jako załącznik do wiadomości e-mail.
 1. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt II ust. 3 Regulaminu powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację Zgłoszenia z Konkursu, tak jakby Uczestnik nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu Facebook, Instagram, TikTok.
 3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, w skład której wchodzi trzech członków wyznaczonych przez Organizatora (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”).
 4. Przesyłając Odpowiedź Konkursową, Uczestnik oświadcza, że:
 5. udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na wykorzystywanie Zadania Konkursowego (postu/zdjęcia/filmu) przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
 6. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego w Zgłoszeniu Konkursowym, wprowadzania do pamięci komputera,
 7. wprowadzania do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
 • łączenie z innymi utworami lub ich podział na części,
 1. rozpowszechnianie komercyjne i niekomercyjne; w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych; we wszelkich mediach (prasie, radiu, tv, mediach elektronicznych), streaming, simulcasting, shoutcasting, pay-per-view, vod, nvod;
 2. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie w dowolnych miejscach, a w szczególności w galeriach handlowych, sklepach detalicznych, na billboardach, ekranach;
 3. w sposób inny niż określony powyżej - publiczne w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;
 4. udziela zgody na publikację materiałów przesłanych przez Uczestnika w ramach Zadania Konkursowego na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko.
 5. jest autorem materiałów przesłanych w ramach wykonania Zadania Konkursowego oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do tych materiałów, które zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.
 6. przesłane materiały nie naruszają praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z materiałów, które uniemożliwiałaby zgłoszenie tych materiałów do Konkursu lub ich wykorzystywanie zgodnie z warunkami licencji określonej postanowieniami Regulaminu.
 8. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Odpowiedzi Konkursowej.

 

III Rozwiązanie Konkursu.

 1. W dniu 10 września 2020 r. Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze Zadania Konkursowe spośród prawidłowo nadesłanych przez Uczestnika, według zasad określonych w rozdziale II Regulaminu i przyzna Nagrody, dokona wyboru Zwycięzców w Konkursie.
 2. Ponadto zadaniem Komisji będzie w szczególności:
  1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
  2. stwierdzenie, w razie zaistnienia określonych w niniejszym regulaminie okoliczności, że Uczestnik utracił prawo do nagrody.
  3. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
 3. Informacje o wybranych Zadaniach Konkursowych, jak również o Zwycięzcach będą podawane na stronie Konkursu pod adresem https://www.facebook.com/VifonPolska/, oraz profilu prowadzonym przez Organizatora w serwisie Instagram pod nazwą @vifonpolska oraz TikTok pod nazwą @vifonpolska.
 4. Werdykt Komisji Konkursowej jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników Konkursu.
 5. Komisja Konkursowa podejmuje swe decyzje zwykłą większością głosów.
 6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy Komisji Konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.
 7. Uczestnikami Konkursu są wszystkie osoby, które dopełniły zadań określonych w pkt II ust. 2 i  3 
 8. Dokonując wyboru Zwycięzców, Komisja Konkursowa uwzględni atrakcyjność tematyki, kreatywność, oryginalność i niecodzienność przesłanych zgłoszeń Konkursowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Zwycięzcy, oraz za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie dokonaniem dostarczenia Nagrody wynikające z błędnego podania przez Zwycięzcę adresu do korespondencji.
 10. Nie spełnienie przez Zwycięzcę, któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie skutkować będzie odmową wydania Nagrody przez Organizatora.
 11. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora treści Zgłoszenia lub jego elementów (materiałów) w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek zakresie lub czasie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu, przy czym negatywny wynik weryfikacji lub odmowa Uczestnika poddania się weryfikacji oznacza utratę prawa do dalszego udziału w Konkursie.

 

IV Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są :
  1. 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne za zajęcie pierwszego miejsca na Facebooku, Instagramie oraz TikToku składających się z bonu podarunkowego „Prezent Marzeń” o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto każdy, oraz nagrody pieniężnej przeznaczonej w całości dla celów zapłaty podatku od Nagrody. W imieniu Zwycięzcy podatek od Nagrody Głównej zostanie odprowadzony przez Organizatora Konkursu.
  2. 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne za zajęcie drugiego miejsca na Facebooku, Instagramie oraz TikToku składających się z bonu podarunkowego do sklepu Decathlon o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto każdy, oraz nagrody pieniężnej przeznaczonej w całości dla celów zapłaty podatku od Nagrody. W imieniu Zwycięzcy podatek od Nagrody Głównej zostanie odprowadzony przez Organizatora Konkursu.
  3. 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne za zajęcie trzeciego miejsca na Facebooku, Instagramie oraz TikToku składających się z bonu podarunkowego do sklepu Decathlon o wartości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto każdy, oraz nagrody pieniężnej przeznaczonej w całości dla celów zapłaty podatku od Nagrody. W imieniu Zwycięzcy podatek od Nagrody Głównej zostanie odprowadzony przez Organizatora Konkursu.
  4. 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Nagród Pocieszenia składających się każda z: kosza piknikowego oraz zestawu produktów marki VIFON, o łącznej wartości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto każdy, oraz nagrody pieniężnej przeznaczonej w całości dla celów zapłaty podatku od Nagrody. W imieniu Zwycięzcy podatek od Nagrody Głównej zostanie odprowadzony przez Organizatora Konkursu.
 2. Nagroda pieniężna wskazana w pkt. IV ust. 1 a,b,c,d zostanie przyznana dodatkowo, w obliczonej przez Organizatora wysokości, pod warunkiem, że wartość danej Nagrody rzeczowej będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagroda pieniężna nie zostanie przekazana Zwycięzcy, lecz przekazana zostanie przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.
 3. Każdy Zwycięzca ma prawo do otrzymania tylko jednej Nagrody Głównej albo jednej Nagrody Pocieszenia.
 4. Nagroda rzeczowa ma charakter bezzwrotny i nie może zostać wymieniona na gotówkę.
 5. Zwycięzca pokrywa wszelkie koszty przekraczające wartość Nagrody Głównej określonej w niniejszym Regulaminie nieobjęte finansowaniem w ramach Nagrody Głównej.
 6. Nieprzyjęcie przez Zwycięzcę, z jakiegokolwiek powodu Nagrody lub którejkolwiek z jej części składowych oznacza rezygnację z Nagrody lub jej części składowej; w takim przypadku Zwycięzca nie otrzyma gotówki ani żadnej innej formy rekompensaty zamiast Nagrody lub jej części składowej, z której zrezygnował.
 7. Nagrody zostaną przesłane pocztą kurierską, na adres zamieszkania Zwycięzców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w emailu, w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
 8. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagrody. Koszty wysyłki Nagród ponosi Organizator.
 9. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 10. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu Nagrody.

 

V Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie przy ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 583-10-21-906, REGON: 190928068, kapitał zakładowy: 14.210.729,00 zł, wpłacony w całości.
 2. W związku z prowadzeniem Konkursu ”Wakacje z Vifoldem” zbierane, przetwarzane, gromadzone, przekazywane oraz udostępniane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e - mail, nick, imię i nazwisko, adres do korespondencji (wysyłka nagrody), telefon kontaktowy.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 4. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@tan-viet.com.pl albo pisemnie na adres Administratora.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: uczestnictwa w Konkursie ”Wakacje z Vifoldem”, weryfikacji prawa do Nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych, obsługi reklamacji oraz wydania i wysyłki Nagród oraz w celu prowadzenia działań marketingowych.
 6. Administrator będzie upoważniony do przekazania danych osobowych Uczestnika Konkursu do współpracujących z nim: biura księgowego w celu dokonania rozliczeń podatkowo-rachunkowych, firmom przewozowym/spedycyjnym w celu wykonania obowiązku wydania Nagród, firmom współpracującym z Administratorem w celu obsługi Konkursu.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 8. Uczestnikom Konkursu, którzy podają̨ dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, nicku w celu informowania o wynikach konkursu.
 11. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Dane Uczestników Konkursu będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń́ oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić́ stopień́ bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 14. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 15. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 16. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

V Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych wymaganych danych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
 3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od opublikowania listy Zwycięzców Konkursu na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 4. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisami internetowym Facebook, Instagram oraz TikTok. Wskazane serwisy są w pełni zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności w ramach organizowanego Konkursu.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

 

         

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl