gadzety

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

ZGARNIAJ GADŻETY ZA ZAKUPY ONLINE”

 

 1. ORGANIZATOR SPRZEDAŻY PREMIOWEJ:

 1. Organizatorem Sprzedaży premiowej jest TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie,
  przy ul. Marco Polo 9, 83-031, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000318068,
  o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 14.210.729,00 zł, o numerze NIP: 583-10-21-906, numerze Regon: 190928068 (zwany dalej „Organizatorem”).

 2. Sprzedaż premiowa będzie prowadzona pod nazwą „ZGARNIAJ GADŻETY ZA ZAKUPY ONLINE” (zwana dalej „Sprzedażą Premiową”).

 

 1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW:

 1. Asortyment Sprzedaży Premiowej – wszystkie produkty dostępne w sklepie harmoniasmakow.pl

 2. Nagroda Premiowa – gadżety, które zostaną przekazane Uczestnikowi Sprzedaży premiowej
  po spełnieniu
  Warunku

 3. Sprzedaż premiowa – akcja przeprowadzana przez TAN-VIET International S.A., której celem jest premiowanie zakupu Asortymentu Sprzedaży Premiowej

 4. Sklep harmoniasmakow.pl – sklep on-line prowadzony przez TAN-VIET International S.A.
  pod adresem
  http://harmoniasmakow.pl/, w którym Uczestnicy Sprzedaży Premiowej będą dokonywać zakupu Asortymentu Sprzedaży Premiowej

 5. Uczestnik Sprzedaży Premiowej – osoba, która dokona zakupu Asortymentu Sprzedaży Premiowej spełniającego Warunek w sklepie harmoniasmakow.pl

 6. Warunek – zasada, wg której jedna Nagroda premiowa przyznawana jest Uczestnikowi
  za jednorazowy zakup Asortymentu Sprzedaży Premiowej w sklepie harmoniasmaków.pl
  na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 7. Zakup – transakcja w sklepie harmoniasmakow.pl, która zakończyła się płatnością za dokonane zakupy.

 1. CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 1. Sprzedaż Premiowa trwa od dnia 6 maja 2020 od godziny 00:01 do dnia 31 maja 2020 roku do godziny 23:59, chyba że wcześniej nastąpi wyczerpanie zapasu nagród. Organizator ma prawo odwołać ogłoszenie o
  Sprzedaży premiowej przed dniem 31 maja 2020 r., w przypadku wyczerpania zapasów Nagród, o czym ogłosi na stronie internetowej Sklepu harmoniasmakow.pl.

 

 1. ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 1. Osoba, która zamierza stać się Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej zobowiązana jest:
  a) potwierdzić zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu,

b) wyrazić zgodę na warunki Sprzedaży Premiowej;

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie określonym w pkt. VII niniejszego Regulaminu. W tym celu każda osoba, która chce zostać Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej powinna zaakceptować ppkt. 1 a), b), c) poprzez oznaczenie aktywnego na stronie Zamówienia, pola wyboru
o treści:
Zapoznałam/-em się z Regulaminem Sprzedaży Premiowej pn. „ZGARNIAJ GADŻETY ZA ZAKUPY ONLINE”. Akceptuję warunki Sprzedaży Premiowej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w pkt. VII niniejszego Regulaminu.

 1. Akcja skierowana jest do osób, które spełnią Warunek, tj. dokonają w dniach 6 maja - 31 maja 2020 roku jednorazowych zakupów Asortymentu Sprzedaży Premiowej w Sklepie harmoniasmakow.pl za minimum:

 1. 15 złotych brutto - otrzymają prawo do odbioru Nagrody w postaci KUBKA CERAMICZNEGO,

 2. 60 złotych brutto - otrzymają prawo do odbioru Nagrody w postaci KOSZULKI FIRMOWEJ,

 3. 100 złotych brutto - otrzymają prawo do odbioru Nagrody w postaci BUTELKI TERMICZNEJ-BIDONU.

w ramach jednorazowych zakupów.

 1. Uczestnik może brać udział w akcji wielokrotnie, za każdym razem spełniając Warunek. Na potrzeby przyznania Nagrody Premiowej zakupy danego Uczestnika Sprzedaży Premiowej z odrębnych zamówień nie będą sumowane; wyłącznie złożenie jednorazowego zamówienia o wartości wskazanej
  w postanowieniu pkt V ppkt. 1 lit. a, albo b, albo c. powyżej na Produkty w sklepie uprawnia do otrzymania odpowiedniej Nagrody.

 2. Uczestnik otrzyma Nagrodę wraz z Asortymentem przesyłką, której rodzaj wybierze podczas finalizacji zakupów.

 3. Uczestnicy niebędący konsumentami we własnym zakresie wykonują swoje obowiązki związane z należnościami publicznoprawnymi związanymi z przyznaniem Nagród.

 

V. NAGRODY

 1. Nagrodą premiową w Sprzedaży Premiowej jest w zależności od wartości dokonanych Zakupów:

 1. o wartości od 15 złotych brutto do 59,99 złotych brutto otrzymają prawo do odbioru Nagrody w postaci KUBKA CERAMICZNEGO, o wartości 3,31 zł brutto,

 2. o wartości od 60,00 złotych brutto do 99,99 złotych - otrzymają prawo do odbioru Nagrody w postaci KOSZULKI FIRMOWEJ, o wartości 11,75 zł brutto,

 3. o wartości od 100 złotych i więcej - otrzymają prawo do odbioru Nagrody w postaci BUTELKI TERMICZNEJ-BIDONU, o wartości 29,16 zł brutto.

W zamian za jeden Zakup przysługuje wyłącznie jedna Nagroda, odpowiednia do łącznej wartości dokonanego Zakupu.

d) w przypadku przyznania nagrody – koszulki – prosimy o wpisanie w uwagach do zamówienia wybranego rozmiaru koszulki (S, M, L, XL)

 

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników z tytułu Sprzedaży Premiowej, w żadnym przypadku nie przekroczy wartości nagród określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Sprzedaży premiowej z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia przesłania zakończenia Sprzedaży premiowej.

 3. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem ,,Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

 4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 20 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego
  o zajętym stanowisku.

 

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie przy ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 583-10-21-906, REGON: 190928068, kapitał zakładowy: 14.210.729,00 zł, wpłacony w całości.

 2. W związku z prowadzeniem Sprzedaży Premiowej zbierane, przetwarzane, gromadzone, przekazywane oraz udostępniane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres
  e - mail, nick (avatar), imię i nazwisko, adres do korespondencji (wysyłka nagrody), telefon kontaktowy.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 4. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@harmoniasmakow.pl albo pisemnie na adres Administratora.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej, weryfikacji prawa do Nagrody Premiowej, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych, obsługi reklamacji oraz wydania i wysyłki Nagród Premiowych oraz w celu prowadzenia działań marketingowych.

 6. Administrator będzie upoważniony do przekazania danych osobowych Uczestnika Sprzedaży Premiowej do współpracujących z nim: biura księgowego w celu dokonania rozliczeń podatkowo-rachunkowych, firmom przewozowym/spedycyjnym w celu wykonania obowiązku wydania Nagród, firmom współpracującym z Administratorem w celu obsługi Sprzedaży Premiowej.

 7. Podanie danych osobowych przez Uczestników Sprzedaży Premiowej jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej, otrzymania Nagrody Premiowej lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 8. Uczestnikom Sprzedaży Premiowej, którzy podają̨ dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 9. Uczestnikom Sprzedaży Premiowej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Uczestnik Sprzedaży Premiowej konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

 11. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Sprzedaży Premiowej nie będą̨ przetwarzane
  w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ poddawane profilowaniu.

 12. Dane Uczestników Sprzedaży Premiowej będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
  do zagrożeń́ oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić́ stopień́ bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu
  i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się̨ z przetwarzaniem danych wynikające z:

 1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

 2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

 3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Sprzedaży Premiowej.

 2. Treść Regulaminu w okresie trwania Sprzedaży Premiowej będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.harmoniasmakow.pl.

 

         

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl