Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanym dalej „RODO” i wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa niniejsza “Informacja o polityce prywatności” przedstawia informacje na temat tego, jak oraz w jaki sposób TAN-VIET International Spółka Akcyjna gromadzi, wykorzystuje, przechowuje, udostępnia i usuwa - przetwarza dane osobowe Użytkownik/Klientów serwisów elektronicznych lub klientów.

Niniejsza informacja zawiera również wzmiankę o uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane oraz o obowiązkach Administratora Danych.

I. DEFINICJE:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Po otwarciu strony www.harmoniasmakow.pl klient lub Użytkownik/Klient może zapoznać się z ofertą produktów lub nabyć produkt od TAN-VIET International Spółka Akcyjna, zaś informacje zawierające dane osobowe będą przetwarzane przez  TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000318068, NIP  583-10-21-906, Regon 190928068, kapitał zakładowy 14.210.729 zł, wpłacony w całości, dalej zwaną „TAN-VIET” lub „Administratorem”. Informacje o danych osobowych klientów lub Użytkownik/Klientów mogą zostać udostępnione również podmiotom prowadzącym analizy marketingowe, świadczącym obsługę serwisów internetowych utrzymywanych przez TAN-VIET, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, lub podmiotom świadczącym usługi w zakresie płatności elektronicznych.

2. SERWIS/STRONA WWW
Oznacza platformę internetową utrzymywaną przez Administratora pod adresem domeny: www.harmoniasmakow.pl przeznaczoną do oferowania oraz sprzedaży produktów spożywczych.

3. UŻYTKOWNIK/KLIENT
Osoba fizyczna odwiedzająca Stronę WWW lub Serwis.

4. KLIENT
Użytkownik/Klient dokonujący zakupów w Serwisie.

II. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIK/KLIENTA/KLIENTA OBJĘTE PRZETWARZANIEM

 1. Dane identyfikacyjne– imię, nazwisko oraz inicjały, datę urodzenia, adres e-mail, unikalny numer klienta, pseudonim, hasło, identyfikatory serwisów społecznościowych i sygnaturę urządzenia.
 2. Dane kontaktowe– numer telefonu, adres wysyłki i adres rozliczeniowy, adres e-mail, identyfikator Messenger ID oraz imię i nazwisko w serwisach społecznościowych.
 3. Informacje na temat zakupu–zawartość koszyka klienta, dane płatnicze (numer karty kredytowej), profil ryzyka płatności, dane dostawy, adres wysyłki i adres rozliczeniowy, numer zamówienia klienta oraz historię zakupów w serwisach społecznościowych. 
 4. Informacje z serwisów społecznościowych– nazwy Użytkownik/Klienta w serwisach społecznościowych, interakcje i posty w serwisach społecznościowych, “polubienia” i inne reakcje, osoby powiązane w serwisach społecznościowych oraz zdjęcia.
 5. Informacje o urządzeniu– adres IP, datę i czas wizyty, czas przebywania na naszej stronie internetowej, odsyłający adres URL, odwiedzane podstrony naszej strony internetowej, rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj urządzenia i ich wersje oraz system operacyjny.
 6. Informacje o preferencjach– opinie na temat produktów, informacje/ komentarz zamieszczane w serwisach społecznościowych.

III. CELE PRZETWARZANIA

TAN-VIET wykorzystuje dane osobowe Użytkownik/Klientów w szczególności w takich celach jak:

 1. Sprzedaż produktów: przetwarzanie oraz realizowanie zamówienia w sklepie internetowym, realizacja i weryfikacja płatności, księgowo-rozliczeniowe, realizacja dostaw produktów, obsługa reklamacji, tworzenie zestawień statystycznych, zapisywanie zamówień klientów
  w „koszyku klienta”.
 2. Przechowywanie danych osobowych – Dane będą przetwarzane przez TAN-VIET
  w zależności o potrzeb i uzasadnionego interesu Administratora, przy czym najpóźniej
  do momentu zwrócenia się przez Użytkownika/Klienta z żądaniem usunięcia jego danych.
 3. Newsletter i powiadamianie o ofercie – przesyłanie informacji handlowych, informowanie
  o produktach, konkursach, promocjach.
 4. Ustalanie preferencji i wymagań konsumentów – TAN-VIET przechowuje i gromadzi informacje z urządzeń, z urządzeń końcowych i przeglądarek internetowych (m.in. korzystając z plików cookie, znaczników pikselowych lub innych rozwiązań technicznych do targetowania pochodzące od klientów, w celu zapamiętywania
 5. Zabezpieczenie danych- wszelkie czynności w odniesieniu do zasobu danych osobowych związane z ich zabezpieczeniem przed utratą, nieuprawnionym dostępem.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z TAN-VIET, a w szczególności:

 1. Podmiotom zajmującym się prowadzeniem księgowości i rozliczeń – ARNONA Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgowie (83-031), ul. Marco Polo 9;
 2. Podmiotom świadczącym usługi kurierskie, a w szczególności: DHL Express (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, UPS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, K-EX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poczta Polska Spółka Akcyjna  lub InPost Paczkomaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
 3. Podmiotom zajmującym się obsługą płatności elektronicznej PayPro Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu;
 4. Podmiotom prowadzącym wsparcie techniczne IT lub rozwój serwisów internetowych wykorzystywanych przez TAN-VIET: pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie;
 5. Podmiotom realizującym badanie rynkowe i ustalanie preferencji konsumentów;
 6. Kancelariom prawnym, ubezpieczycielom;
 7. Doradcom oraz kontrahentom/partnerom handlowym.

Powyższe podmioty będą miały prawo do przetwarzania danych osobowych klientów wyłącznie
w zakresie udzielonego im przez Administratora upoważnienia, bądź zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych i wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji czynności objętych współpracą prowadzoną z TAN-VIET.

Niezależnie od powyższego TAN-VIET będzie udostępniał przetwarzane dane osobowe klientów/Użytkownik/Klientów na podstawie każdorazowego wezwania ze strony organów władzy lub sądów, jeżeli obowiązek przekazania danych znajduje swe umocowanie w przepisach prawa.

V. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zgoda uprawnionego – zgoda uprawnionego, wyrażana w sposób wyraźny przez Użytkownik/Klienta/klienta na warunkach technicznych określonych systemie serwisu udostępnianego na stronie www.harmoniasmakow.pl; zgoda ma charakter dobrowolny i jest przechowywana przez Administratora.
 2. Zgodność z przepisami prawa – oznacza przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Administratora w celu wywiązywania się ze zobowiązań prawnych wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zobowiązania umowne – przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zobowiązań umownych z kontrahentami Administratora uczestniczących w procesie prawidłowego świadczenia usług na rzecz klientów oraz Użytkownik/Klientów
 4. Uzasadniony interes – przetwarzanie danych do celów poprawienia warunków świadczenia usług, poprawiania błędów, cele statystyczne oraz sprawozdawcze, badania preferencji konsumentów.

VI. PRAWA osoby której dane są przetwarzane

TAN-VIET jako administrator danych osobowych respektuje wykonywanie przez uprawnionego jego praw podmiotowych do udostępnianych danych osobowych, w granicach przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku niewykonania żądań uprawnionego w zakresie przetwarzania danych osobowych TAN-VIET przedstawia uzasadnienie swojej decyzji wraz z podaniem podstawy prawnej.

Dostęp do danych osobowych

Każda osoba ma prawo dostępu do jej danych osobowych przechowywanych przez TAN-VIET. W tym do informacji o tym:

a) dlaczego przechowujemy Twoje dane osobowe;
b) jakich kategorii dane osobowe przechowujemy;
c) gdzie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane;
d) jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe;
e) kto ma dostęp do Twoich danych osobowych (i gdzie ten podmiot się znajduje);
f) co robimy z Twoimi danymi osobowymi;
g) jeśli nie udostępniłeś(-aś) nam swoich danych osobowych bezpośrednio, jak je uzyskaliśmy;
h) jakie masz prawa na mocy obowiązujących przepisów; oraz
i) czy korzystamy z Twoich danych osobowych w celu automatycznego podejmowania decyzji i jak to robimy.

Poprawianie danych osobowych  

Każdy Użytkownik/Klient/klient ma prawo do dostępu do swoich danych w celu sprawdzenia ich prawidłowości oraz poprawienia ewentualnych błędów.

Przenośność danych

Każdy Użytkownik/Klient/klient ma prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych w celu przekazania ich innemu podmiotowi. Z wnioskiem o przekazanie danych osobowych klient/Użytkownik/Klient może zwrócić się do bezpośrednio do TAN-VIET.

Wnoszenie skargi do organu 

każdy Użytkownik/Klient/klient ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego mającego siedzibę w państwie Unii Europejskiej, w którym znajduje się osoba, której prawa zostały naruszone.

Usuwanie danych osobowych

każdy Użytkownik/Klient/ klient ma prawo do zwrócenia się do Administratora z żądaniem usunięcia danych. Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych objętych żądaniem usunięcia wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych

każdy Użytkownik/Klient/ klient ma prawo do zwrócenia się do Administratora z żądaniem ograniczenia zakresu przetwarzania jego danych osobowych. Administrator ma prawo odmówić ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych objętych żądaniem ograniczenia wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VII. PROFILOWANIE

Dane osobowe Użytkownik/Klienta/klienta mogą podlegać profilowaniu[1] w następujących celach:

 1. marketingowych i statystycznych – w szczególności w zakresie ustalania preferencji zakupowych;
 2. organizowania konkursów i promocji
 3. prawidłowego realizowania usług serwisu- zapisywania informacji o zakupach realizowanych przez klienta/Użytkownik/Klienta.

Profilowanie uzależnione jest od zgody klienta/Użytkownik/Klienta.
Klient/Użytkownik/Klient serwisu może wnieść sprzeciw odnośnie profilowania wysyłając żądanie w tym zakresie na adres: iod@tan-viet.com.pl.
Ograniczenie profilowania Użytkownik/Klient może przeprowadzić również poprzez ograniczenie funkcjonalności plików cookies.

VIII. PYTANIA, REALIZACJA PRAW I SKARGI

Wszelkie żądania w zakresie realizacji praw osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora, a także zadawanie pytań, lub  wnoszenie skarg powinny być kierowane na adres e-mail: daneosobowe@tan-viet.com.pl.

IX. PLIKI COOKIES

DEFINICJA

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. W plikach cookies nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony. 

Szczegółowe informacje odnośnie używania plików cookies zostały opisane w załączniku nr 1(tutaj) do niniejszej Polityki Prywatności

Rodzaje

Istnieje wiele rodzajów plików cookie, przy czym w serwisie Administratora używane są następujące ich rodzaje:

 1. Pliki cookies sesyjne przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji
 2. Pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego, umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na Stronie, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika/Klienta. 

Z uwagi na podmiot używający pliki cookie pliki wykorzystywane na stronie WWW Administratora dzielą się na:

 1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika/Klienta przez system teleinformatyczny Serwisu,
 2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika/Klienta przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych.

CELE UŻYWANIA COOKIE

TAN-VIET wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferecjach i ustawieniach Użytkownik/Klienta dotyczących serwisu (np. w celu zapamiętania koszyka zakupów klienta), aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 2. Marketing i reklama – Administrator będzie wykorzystywał pliki cookies do celów adresowania reklam dotyczących produktów, usług, konkursów.
 3. Dane statystyczne – Administrator wykorzystuje pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkownik/Klientów czy statystyki zachowań Użytkownik/Klientów. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

X. WYŁĄCZANIE COOKIES

Funkcja plików cookies na stronie www.harmoniasmakow.pl Administratora może być wyłączona poprzez:

 1. dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej[2];

[1] profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w odniesieniu do Serwisu w szczególności do analizy lub prognozy aspektów preferencji zakupowych klientów.

[2] Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie udostępniane są przez administratora danej przeglądarki internetowej.

 

         

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl